امکان تحصیل در رشته های مختلف در دانشگاه علوم پزشکی همدان فراهم است