15 میلیارد ریال اعتبار برای مرمت و بازسازی مساجد آبدانان اختصاص یافت