بازنگری در مجوز ناشران غیرفعال/ باید برای فرهنگ هزینه کنیم