جهانگیری: وضعیت فعلی اجرای هدفمندی قابل استمرار نیست