صنعت پولسازی که اسیر واردات شد/«اسب» همسایه غاز است