نجفی‌توانا: سازمان ملل به دنیا بفهماند مدعیان حقوق بشر اولین ناقضین آن هستند