تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان فرصتي براي تقويت مناسبات ورزشي و فرهنگي ايران