غیر فعال شدن ID مدرسانی که صلاحیت لازم را کسب نکنند