نماینده مجلس: آموزش فنی و حرفه ای به کمک اشتغال آمده است