فریدون معینی: روی کسب تجربه و بهبود شرایط تیمی متمرکز شده‌ایم