مختارپور، بسیاری از کتابخانه‌های عمومی ما به قرائت خانه تبدیل شده است