شورای هماهنگی دانشجویان بورسیه: وزارت علوم در حال حاضر یک وزارتخانه ضعیف کاملا سیاسی است