زارع، آخرین طلایی ایران در مسابقات دوومیدانی قهرمانی نوجوانان آسیا