حال عمومی صالحی خوب است / ظریف و هاشمی به عیادت رفتند