نخستین اظهارنظر ملک سلمان درباره عدم حضور در کمپ دیوید