دانشگاه علوم پزشكی اهواز از دانشگاه های موفق كشور در كاهش مرگ مادران باردار