اعضای شورا و کمیته فنی انتخابی کشتی آزاد جوانان معرفی شدند