برگزاری دوره آموزشی توانمندسازی معنوی مادران زیرپوشش کمیته امداد پلدشت