رایزنی رؤسای جمهور ایران و قزاقستان/بزرگداشت فردوسی در دوشنبه