جلسه بورسی طیب‌نیا با بانکداران بزرگ/ بازار سرمایه جان می‌گیرد