تقابل در اسلام معنا ندارد/ وحدت نیاز واقعی مسلمانان