مصرف روزانه گاز طبیعی در استان سمنان 5 میلیون مترمکعب اعلام شد