خطرِ کیش و مات باورهای مذهبی در رقابت با معنویت‌های ترجمه‌ای!