بیمه شدگان گواهی استراحت پزشکی خود را به شعبه تامین اجتماعی ارائه کنند