70درصد تجهیزات صنعت نفت را می‌توانیم در داخل تامین کنیم/ مشکل نقدینگی داریم