نخستین حضور انجمن مطالعات جهان اسلام در نمایشگاه کتاب تهران