جمال آمریکا را عشق است تحریم‌ها لغو نشد هم نشد!/ محاکمه سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل/ روايت طنز