نامه مدیرعامل شرکت نفت به ابتکار پس از پلمب شدن یاران