ایمن سازی حدود 100 مدرسه حاشیه راه های گلستان انجام شد