اعلام نحوه حمایت دولت از سرمایه گذاران خارجی برای اتریشی ها