استخدام جوشکار و کارگر ماهر در تهران - 22 اردیبشهت 94