حزب الله، کنترل ارتفاعات «قرنه عبدالحق» در مرز لبنان را به دست گرفت