تشکیل کارگروه برای نگارش فیلمنامه درباره ورزش والیبال