غفوری: آیین‌نامه‌ شورای هماهنگی مراکز آموزشی و پژوهشی ضمانت اجرایی ندارد