مهدی مهدوی کیا: مسوولان به کشف استعدادهای ورزشی دانش آموزان بیشتر توجه کنند