تالارهای آفتاب و آینه اهواز در اختیار انجمن هنرهای نمایشی قرار گرفت