نمایندگان طرح تعیین اختیارات وزیر دادگستری را اصلاح کردند