تقدیر مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت از عملكرد مركز بهداشت خوزستان