وزیر کشور : نیاز به جابه‌جایی یا تغییر وجود دارد، این امر محتمل است