عیادت ظریف و هاشمی از صالحی/حال عمومی رئیس سازمان انرژی اتمی خوب است