ایران قدرت نخست منطقه در حوزه های نظامی، سیاسی و علمی است