ریتم «انارهای نارس» منطبق بر زندگی قشر متوسط و کارگری جامعه است