نماینده کرمان و راور: هنرمندان برای احیای روحیه مطالبه گری تلاش کنند