اگر کسی خواسته‌ای فراقانونی داشته باشد، همانند زورگویی است