استخدام پزشک عمومی در بیمارستانها و کلینیک های معتبر تهران - 22 اردیبهشت 94