پنج درصد دانشجویان علوم پزشکی همدان ازخانواده های شاهد وایثارگرند