آمریکا تحریم های خود را لغو کند/ دیدار با مرد تاریخ ساز