انتقال دانش تنها هدف معلمان نیست/ لزوم ارائه الگوی مناسب تربیتی