پایِ لنگ مراکز رسمی در صدور انقلاب/ تعلل کارهای فرهنگی در خارج