افزون بر 9 کیلوگرم ماده مخدر حشیش در شهر الوان شوش کشف شد